Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Kvina leciono (daŭrigota 2)

Utilaj frazoj 
Sub estas listigita iuj utila Esperanto vortoj kaj frazoj kune kun IPA transskriboj:
(Below are listed some useful Esperanto words and phrases along with IPA transcriptions/ Dưới đây là một số từ và những câu giao tiếp thông dụng kèm theo phần phiên âm quốc tế)
EnglishEsperantoIPA
Hello.Saluton.[sa.ˈlu.ton]
Yes.Jes.[ˈjes]
No.Ne.[ˈne]
Good morning.Bonan matenon.[ˈbo.nan ma.ˈte.non]
Good evening.Bonan vesperon.[ˈbo.nan ves.ˈpe.ron]
Good night.Bonan nokton.[ˈbo.nan ˈnok.ton]
Goodbye.Ĝis revido.[dʒis re.ˈvi.do]
What is your name?Kiel vi nomiĝas?[ˈki.el vi no.ˈmi.dʒas]
My name is John.Mi nomiĝas Johano.[mi no.ˈmi.dʒas jo.ˈha.no]
How are you?Kiel vi fartas?[ˈki.el vi ˈfar.tas]
Do you speak Esperanto?Ĉu vi parolas Esperanton?[ˈtʃu vi pa.ˈro.las es.pe.ˈran.ton]
I don't understand you.Mi ne komprenas vin.[mi ˈne kom.ˈpre.nas vin]
All right.Bone.[ˈbo.ne]
Okay.Ĝuste.[ˈdʒus.te]
Thank you.Dankon.[ˈdan.kon]
You're welcome.Nedankinde.[ˌne.dan.ˈkin.de]
Please.Bonvolu.[bon.ˈvo.lu]
Bless you.Sanon![ˈsa.non]
Congratulations.Gratulon.[ɡra.ˈtu.lon]
I love you.Mi amas vin.[mi ˈa.mas vin]
One beer, please.Unu bieron, mi petas.[ˈu.nu bi.ˈe.ron, mi ˈpe.tas]
What is that?Kio estas tio?[ˈki.o ˈes.tas ˈti.o]
That is a dog.Tio estas hundo.[ˈti.o ˈes.tas ˈhun.do]
Peace!Pacon![ˈpa.tson]

Không có nhận xét nào: