Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Retpoŝtaĵo el Kongresa fako de UEA

Kongresa fako de UEA kongresoj@co.uea.org

Estimata S-ino DHT,

La 97-a UK alproksimiĝas kaj ni volas informi, ke la Dua Bulteno estis sendita al via hejma adreso. Ĝi estas legebla ankaŭ en la retpaĝo de la la kongreso ĉe http://uea.org/kongresoj/uk_2012.html
Tie vi povas elŝuti la PDF-version de la Dua Bulteno kaj uzi la retan mendilon ĉe 

Por uzi ĝin necesas indiki sekvajn informojn:
Vian Kongresan Numeron: xxx, vian UEA-kodon: "xxxx-x" kaj la retadreson xxxxxxxxxx.
Bv. atenti ke ĈIU kongresano devas aparte fari sia(j)n mendo(j)n! Se vi loĝos en du-, tri- aŭ plurpersona ĉambro, la alia(j) kongresano(j) ankaŭ devas plenigi la retan- aŭ paperan mendilon kaj sendi tiun al UEA.

Ekfunciis samtempe la anonctabulo por trovi kunĉambrano(j)n. Ĝi troviĝas kune kun la reta mendilo.
Ni deziras al vi agrablan mendadon!
Kun sinceraj salutoj,

Kongresa Fako de UEA
---------------------------
Congressal compartment of UEA kongresoj@co.uea. org

Dear Ms. DHT,

The 97-a "Universala Kongreso" comes close and we want to inform, that the second bulletin was sent your homal address. It is legible also in the retpaĝo of the the congress at http://uea.org/kongresoj/uk_2012.html
There you can pour out the PDF-version of the second bulletin and to use the nettal order-form at http://uea.org/kongresoj/uk_mendilo.html.
In order to use it is necessary to indicate next information: your congressal numeral: xxx, your UEA-kodon: "xxx-x" and the retadreson xxxxxxxxxxx
Please to pay attention that each congress-member must apartly to do it himself! If you will live in a room with 2, 3 or more people, the other (j) congress-member (j) also must fill up the retan- or paperral order-form and to send that person to UEA
Please start simultaneously the anonctabulo in order to find your roommate(s). It is found together with the nettal order-tool. We desire to you pleasant orderring.
With sincere salutations

A congressal department of UEA
------------------------
Thân gửi chị DHT,

Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu 97 đang đến gần. Chúng tôi muốn thông báo để chị biết bản tin thứ hai đã được gửi tới chị theo địa chỉ nơi ở. Chị cũng có thể tìm đọc bản tin một cách dễ dàng tại trang web của đại hội theo đường linh sau http://uea.org/kongresoj/uk_2012.html
Ở đó chị có thể xem phiên bản PDF của bản tin thứ hai và để sử dụng biểu mẫu tại địa chỉ http://uea.org/kongresoj/uk_mendilo.html.
Để sử dụng được chị phải kê khai những thông tin sau: số thẻ tham gia đại hội xxx, mã số UEA "xxx-x" và địa chỉ email của chị.
Xin chị hãy lưu ý rằng mỗi thành viên tham dự đại hội phải tự làm lấy. Nếu chị muốn sống cùng phòng với 2, hay 3 hoặc nhiều người, những thành viên đó cũng phải đăng ký riêng bằng văn bản hoặc qua mạng và gửi cho UEA.
Hãy bắt đầu đồng thời việc đăng ký chỗ ở để tìm bạn cùng phòng. Công cụ mạng sẽ giúp bạn điều đó. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với việc đăng ký của mình.
Gửi tới chị lời chào chân thành,

Ban tổ chức UEA

Không có nhận xét nào: