Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Retpoŝtaĵo el Clay Magalhães

Clay Magalhães clay@co.uea.org 

Estimata DHT,
La Dua Bulteno de la 97-a UK en Hanojo jam trovigxas en la retejo de la UK cxe www.uea.org/pdf/dua_b ulteno_2012.pdf
Cxiu kongresano ricevos la paperan version de la Dua Bulteno kaj mendilo kune kun la konfirmilo pri konsegranigxo.
Kiam la reta mendilo ekfunkcios, en la sekvaj tagoj, cxiu kongresano ricevos informon pri tio.
Sincere salutas,

Clay Magalhaes
KKS - UEA
-----------
Dear DHT,

The second bulletin of the 97-a "Universala Kongreso" in Hanojo already is found in the net-place of the "Universala Kongreso" at www.uea.org/pdf/dua_b ulteno_2012.pdf

Each congress-member will receive the paperral version of the second bulletin and order-form together with the confirmation about a participation. When the nettal order-form will start-function, in the next days, each congress-member will receive information about that.
Sincerely greet.

Clay Magalhaes
KKS - UEA
---------------
DHT thân mến,

Bản tin thứ 2 về Đại hội 97 Toàn cầu tại Hà nội đã được đăng trên trang mạng của Đại hội Toàn cầu tại địa chỉ www.uea.org/pdf/dua_b

Mỗi thành viên dự Đại hội sẽ nhận được văn bản của bản tin thứ 2 và biểu mẫu cùng việc xác nhận về việc tham gia. Khi việc xác nhận qua mạng hoàn tất, vào những ngày tiếp theo, mỗi thành viên hội nghị sẽ nhận được thông tin về điều đó.
Trân trọng chào đón.

Clay Magalhaes
KKS - UEA

1 nhận xét:

HT nói...

Gay rồi. Chưa học được gì mấy mà Đại Hội thì đến nơi rồi. :(