Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Sesa leciono (daŭrigota 2)

Comparisons

Comparisons are made with the adverbial correlatives:
tiel ... kiel (as ... as)
pli ... ol (more...than)
plej (most)
the antonym prefix mal- 

Mi skribas tiel bone kiel vi. I write as well as you.
Tiu estas pli bona ol tiu. This one is better than that one.
Tio estas la plej bona. That's the best.
La mia estas malpli multekosta ol la via. Mine is less expensive than yours.

Implied comparisons are made with tre (very) and tro (too [much]).
Phrases like "The more people, the smaller the portions" and "All the better!" are translated using ju and des in place of "the":

Ju pli da homoj, des malpli grandaj la porcioj. The more people, the smaller the portions.
Des pli bone! All the better!

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Sesa leciono (daŭrigota 1)

Conjunctions
Basic Esperanto conjunctions are:
kaj - both/and                    - either/or                    nek - neither/nor
se - if                                  ĉu - whether/or                sed - but
anstataŭ - instead of      krom - besides, in addition to 
kiel - like, as                     ke - that
Like prepositions, they precede the phrase or clause they modify:
Mi vidis kaj lin kaj lian amikon. I saw both him and his friend.
Estis nek hele nek agrable. It was neither clear [sunny] nor pleasant.
Ĉu pro kaprico, ĉu pro natura lingvo-evoluo. Whether by whim, or by natural language development.
Li volus, ke ni iru. He would like us to go.
However, unlike prepositions, they allow the accusative case, as in the following example from Don Harlow:
Li traktis min kiel princon. He treated me like a prince: that is, as he would treat a prince.
Li traktis min kiel princo. He treated me like a prince: that is, as a prince would treat me.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Sesa leciono

1.
Letero estas objecto. Hundo estas besto. Nam estas homo. La letero estas sur la tablo. La hundo kuŝas sur la planko. La instruisto estas amiko de Nam. La letero de Nam estas sur la planko. La hundo de la instruisto kuŝas sub la tablo. La letero estas sur la tablo de la instruisto.

2.
La letero estas longa. La tablo estas nova. La instruisto estas juna kaj sana. Ĉu la instruisto estas juna kaj sana? La granda hundo de la instruisto estas en la ĉambro. Ĉu la libro estas nova? Jes, la libro estas nova. Ĉu la hundo estas en la ĉambro? Ne. la hundo ne estas en la ĉambro, sed en la ĝardeno. La ĉambro estas granda kaj pura. La juna knabo sidas en la ĝardeno.

3.
La kato sidas sur la malalta tablo. La patro kaj la filo estas malriĉaj. Ĉu s-ro Nam estas maljuna? La nigra tabulo estas malpura. Ĉu la maljuna hundo estas malsana? La belaj bildoj estas sur la nigra tabulo. La kato kaj la hundo estas blankaj.

4. 
Mi sidas en la ĝardeno kaj legas. Oni vivas kaj lernas. Ĉu li skribas sur la nigra tabulo? La hundo kuŝas sur la planko, ĝi estas malsana. Ni sidas en la ĉambro kaj lernas. Niaj libroj estas grandaj. Ŝia bildo estas sur la muro. Ĉu viaj hundo kaj kato estas grandaj? Ne, miaj hundo kaj kato ne estas grandaj, sed malgrandaj. Lia domo estas en granda, bela ĝardeno.

5.
Tre bela katino kuŝas antaŭ via domo. La libro de la knabino estas sur la tablo en la legejo. Ĉu viaj amikinoj iris al la lernejo? Kiu estas la filino de s-ro Ba? Fraŭlino Mai estas la filino de s-ro Ba. La patrino de f-ino Lan estas mia onklino. Kie estas s-ino Nam? Ŝi sidas en la sia ĝardeno. Kio estas sur la tablo? Sur la tablo estas belaj libroj. Ni iros al la domo de via fratino.

6.
Mia onklino havas domegon. Mi sendas la leteron al mia amikineto. Ĉu vi konas lin? Mi donas la hundineton al vi, ĉar vi estas bonega amiko. Ĉu via patrino scias, ke ni estas en la ĝardeno? Ŝi lernas Esperanton kaj ŝi havas korespondanton en alia lando. Ĉu via instruistino havas hundon? Mi ne scias, sed ŝi havas kateton. Kion ili diras? Via dometo estas agrabla kaj pura. Ĉu vi konas la knabineton?

7. 
Mi havas agrablan dometon. Mia edzino skribas mallongan leteron. La filino de s-ino Lan manĝas grandan panon. F-ino Mai sendas leterojn al siaj korespondantojn. La knabinetoj havas malpurajn manojn. Ĉu vi konas s-ron Minh? Li havas bluan kaj ruĝan aŭtomobilon. La instruisto instruas Esperanton. Mi havas belan hundon. Ĉu vi havas katon aŭ hundon? Mi havas malgrandan hundon. S-ro Ba havas grandan domon kaj belajn bildojn sur la muroj.

8.
Bonan tagon, sinjorino! Ĉiun dimanĉon ni iras al Hanojo. Mi reskribas la leteron, ĉar la papero estas malpura. Mi ekkonis f-inon Mai en lundo. La hundeto staras apud la pordo. Ni staras kaj parolas, sed kiam la instruisto venas, ni eksidas. Ĉiun mardon ni venas kaj lernas Esperanton. Mi redonas la malnovajn librojn al mia amiko. F-ino Lan ekvidas ruĝạjn florojn kaj deziras havi ilin. En la nokto oni vidas multajn stelojn kaj la lunon.