Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Rekonsidero 9

NAŬA LECIONO
-ejo
Nia familio loĝas en kvar-ĉambra loĝejo. En la loĝejo loĝas unu familio.
Kiom da ĉambroj estas en via loĝejo?
La infanoj aŭskultas, legas kaj skribas. Ili lernas. La infanoj lernas en la klaso.
Lernejo estas domo, kie lernas infanoj. En nia lernejo estas multaj klasoj kaj granda manĝejo.

-isto    -anto
Mia patro laboras en fabriko. Li estas laboristo.
Ankaŭ tiu viro estas laboristo. Li estas traktoristo.
Ĉu ankaŭ Peter estas laboristo? Ne, li ne laboras, sed - lernas. Li estas lernanto.
En la klaso sidas multaj lernantoj. Antaŭ ili staras instruisto. La instruisto instruas kaj la lernantoj lernas.
La instruisto diris al la lernanto: „Iru al la tabulo!“
Nia avo estas ĝardenisto. Ĉu vi estas esperantisto?
Jes, mi estas esperantisto, ĉar mi lernas Esperanton.

Kie?  Ĉe   Inter
Kie stars la lernanto? Li staras ĉe la tabulo.
Maria sidas ĉe la tablo kaj legas libron.
Kie estas la tabulo? Ĝi estas inter la fenestro kaj la pordo. Ĝi estas inter ili.
Hieraŭ mi estis ĉe mia amiko. Miaj geavoj loĝas ĉe ni. Inter lundo kaj merkredo estas mardo. Inter ses kaj ok estas sep.

El  (de kie?)
Li trinkas el la glaso.
Ŝi rigardas el la fenestro.
El kiu urbo vi estas? La infanoj iras el la lernejo. Tiu pomo estas el nia ĝardeno. Unu el miaj gefratoj ankoraŭ dormas. Mi estas el Slovakio. Ni eliris el la ĝardeno. Ĉu vi eltrinkis la lakton el la botelo?

Pli   Plej
Sur la bildo estas tri domoj. La unua estas alta sed la dua estas pli alta. La tria domo estas la plej alta. La dua domo estas pli alta ol la unua domo. La tria domo estas pli alta ol la dua domo. Ĝi estas la plej alta domo.
Peter estas pli alta ol Maria. Maria estas pli juna ol Peter.

Vi estas mia plej bona amiko. Mi iras pli rapide ol vi. Filip estas la plej bona lernanto el la tuta klaso. Li lernas plej bone. Mi havas pli belan libron ol vi. Rôz estas la plej bela floro. Tokio estas la plej granda urbo. Pli bone estas ne fari ol erari.

Malpli    Malplej
Peter estas pli granda ol Maria estas malpli ol Peter. evalo kurras pli rapide ol kato. Kato kuras malpli rapide ol ĉevalo. Bratislava estas malpli granda urbo ol Tokio. Maria estas la malplej alta en la tuta familio.

Numeraloj
0 - nulo      2 - du      3 - tri      4 - kvar      5 - kvin      6 - ses      7 - sep
8 - ok        9 - naŭ     10 - dek     11 - dek unu     12 - dek du   13 - dek tri
20 - dudek    21 - dudek du    30 - tridek    40 - kvardek    50 - kvindek 
99 - naŭdek naŭ    100 - cent    101 - cent unu    146 - cent kvardek ses 
246 - ducent naŭdek kvar        1000 - mil

NIA FAMILIO
Nia familio havas ses anojn. La plej juna el la familio estas mia fratino Maria. Ŝi havas ok jarojn. Mi estas pli aĝa ol ŝi, ĉar mi havas dek du jarojn. La patrino havas tridek unu jarojn. Ŝi estas pli juna ol la patro. La patro havas la aĝon de tridek kvin jaroj. La avino estas pli juna ol la avo:  ŝi estas 60-jara. Mi estas la filo kaj Maria estas la filino de gepatroj. La patro estas pli juna ol la avo, ĉả li estas la filo de avo. La avino estas la avino estas la patrino de mia patro.

Memoru:
Peter eliris el la ĝardeno.
Maria eltrinkis lakton.
Peter estas pli aĝa ol Maria.

Respondu. La respondojn skribu.
- Kiom daanoj havas la familio?
- Ĝi havas ses anojn.
- Kiu estas la plej juna el la tuta familio?
- La plej juna el la tuta familio estas Maria.
- Kiom da jaroj havas Maria?
- Ŝi havas ok jarojn.
- Kiomjara estas Peter?
- Li estas dekdujara.
- Ĉu li estas pli juna ol Maria?
- Ne, li ne estas pli juna ol ŝi.
- Kiel aĝaj estas gepatroj?
- La patro estas tridekkvinjara.
- La patrino estas tridekunujara.
- Kiu el la gepatroj estas pli juna?
- El la gepatroj la patrino estas pli juna.
- Kian aĝon havas la geavoj?
- La avo havas sesdek tri jarojn.
- La avino havas sesdek jarojn.
- Kiu estas la plej aĝa el tuta familio?
- La avo estas la plej aĝa el la tuta familio.
- Kiu estas la filo de avo?
- La patro estas la filo de la avo.
- Ĉu vi havas geavojn?
- Ne, ili estas mortintaj. (dead)
- Kiomjara vi estas?
- Mi estas kvindekdujara.
- Kiom da anoj havas via familio?
- Mia familio havas kvar anojn.
- Kio jaro estas nun?
- Nun estas dumil nulocent dek tri jaro.
- Kio estas inter sabato kaj lundo?
- Inter sabato kaj lundo estas dimanĉo.
- Ĉu vịa geavoj loĝas kun vi?
- Ne, ili ne loĝas kun mi sed ili mortinta.

Kompletigu:
Peter estas pli aĝa ol Maria. Rôz estas la plej bela floro. Maria estas pli juna ol Peter. Bratislava estas malpli granda ol Tokio. Mi iras pli rapide ol vi. La patro estas malpli aĝa ol la avo (La patro estas pli juna ol la avo). Kato kuras malpli rapide ol ĉevalo. Tokio estas la plej granda urbo (en Japono). Filip estas la plej bona lernanto. Maria estas la plej juna en la tuta familio (Maria estas la malplej aĝa en la tuta familio).

Legu:
11 - dek unu         18 - dek ok         27 - dudek sep         9 - naŭ         48 - kvardek ok         365 - tricent sesdek kvin         209 - ducent naŭ         108 - cent ok         3863 - trimil okcent sesdek tri         1982 - unumil naŭdek du         117 - unucent dek sep         401 - kvarcent unu         3085 - trimil okdek kvin         481 - kvarcent okdek unu         587 - kvincent okdek sep         2400 - dumil kvarcent         3333 - trimil tricent tridek tri         9831 - naŭmil okcent tridek unu        456 - kvarcent kvindek ses        99 - naŭdek naŭ        999 - naŭcent naŭdek naŭ         1005 - unumil kvin         3118 - trimil cent dek ok         2200 - dumil ducent

Skribu per ciferoj:
cent kvardek naŭ - 149         kvarcent kvindek du - 452         okcent - 800         dumil ducent - 2200         sesdek sep - 67         cent dek kvar - 114         okcent ok- 808         kvincent sesdek kvar - 564

Gramatiko:
-ejo                      loĝejo, lernejo, manĝejo
-isto                     laboristo, traktoristo, ínstruisto
-anto                    lernanto, leganto, skribanto
pli   plej                bona, pli bona, la plej bona
                            malbona, pli malbona, la plej malbona
                            bone, pli bone, plej bone
malpli   malplej      bona, malpli bona, la malplej bona
                             rapide, malpli rapide, malplej rapide    

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Rekonsidero 8

OKA LECIONO
-i
La knabo volas akvon. Li volas trinki akvon.
Ŝi ne volas manĝi, ĉar ŝi estas sata.
Ĉu vi volas iri kun mi? Mi volas, sed mi ne povas. Sen plumo mi ne povas skribi. Mi volas legi, sed mi ne povas, ĉar mi ne havas libron. Mi volas manĝi kaj trinki. Kion vi volas?
Hundo ne ŝatas katon. (Hundo ne amas katon.)
Maria ŝatas ĉokoladon.
La infanoj ludas. La infanoj ŝatas ludi.
Peter dormas en la lito. Li ŝatas dormi.
Ĉu Maria povas rigardi?
- Ne, ŝi ne povas rigardi, ĉar Peter havas la manojn antaŭ ŝiaj okuloj.

-u!
Maria, donu al mi unu pomon!
Maria donas al li pomon.
Donu al mi ankoraŭ unu pomon!
La patrino diris: „Skribu bele!“ Diru al mi, kiom estas unu kaj unu! Iru rapide! Kion vi diris? Estu bona!
Peter fermas la libron. Maria malfermas la fenestron.
Malfermu la libron kaj legu! Fermu la pordon kaj malfermu la fenestron! Skribu malrapide! Fartu bone! Aŭskultu min!

Da
Glaso da akvo (glaso kun akvo)      Glaso de akvo (glaso sen akvo)
Botelo da lakto (botelo kun lakto)    Botelo de lakto (botelo sen lakto)

Kiom da pomoj?
Unu pomo     Du pomoj     Tri pomoj     Multaj pomoj. (Multe da pomoj)
Multaj homoj (Multe da homoj)
En nia urbo estas multe da homoj.
Kiom da pomoj vi havas? Mi havas tri pomojn.
Kiom da fenestroj estas en via ĉambro? En mia ĉambro estas kvar fenestroj.
Kiom da ĉambroj en via domo? En mia domo estas kvin ĉambroj.
Kiom da piedoj havas hundo? Ĝi havas kvar piedoj.

Ge-     Li + Ŝi = Ge-…oj
Patro kaj patrino estas gepatroj. 
Avo kaj avino estas geavoj.
Mi havas bonajn gepatrojn. Avo kaj avino estas geavoj. Amiko kaj amikino estas geamikoj. Ĉu vi havas multajn geamikojn? Jes, mi havas naŭ geamikojn: kvin amikojn kaj kvar amikinojn. Mia gepatroj havas nun multe da laboro. Peter kaj Maria estas frato kaj fratino: ili estas gefratoj. Kiom da gefratoj vi havas? Mi petas, donu al mi kilogramon da pano kaj du litrojn da lakto. Kiom da jaroj havas viaj gefratoj?

Kial? Ĉar
Maria ne volas manĝi, ĉar ŝi estas sata.
Kial ŝi ne volas manĝi? Ĉar ŝi estas sata.
Kial vi ne skribas? Mi ne skribas, ĉar mi ne havas plumon.
Kial vi ŝatas ĉokoladon? Ĉar ĝi estas bona.
Kial vi ne ŝatas bieron? Ĉar ĝi ne estas bona.

MALGRANDA KNABO
Filip estas malgranda knabo. Li havas multajn geamikojn. Li ŝatas ludi kun Oto, kiu estas lia bona amiko. „Filip, ĉu vi volas ludi?“ – demandas la patrino. „Jes, mi volas ludi kun Oto,“ – respondas Filip. - „Ne ludu kun Oto, li estas malbona knabo,“ – diras la patrino. - „Ĉu mi estas bona knabo?“ – demandas Filip. - „Jes, vi estas bona knabo,“ – respondas la patrino. - „Bone, mi ne ludos kun Oto, sed Oto ludos kun mi. Mi estas bona knabo kaj kun bona knabo li povas ludi.“

Memoru:
La infanoj ŝatas ludi. 
Multe da pomoj.
Mi havas bonajn gepatrojn.

Respondu:
Kia knabo estas Filip? Li estas bona knabo.
Kun kiu li ŝatas ludi? Li ŝatas ludi kun Oto.
Kial Filip ne povis ludi kun Oto? Ĉar Oto estas malbona.
Kion diris Filip al la patrino? Li diris al la patrino „Mi ne ludos kun Oto, sed Oto ludos kun mi. Mi estas bona knabo kaj kun bona knabo li povas ludi.“

Legu:
Ĉu vi volas trinki limonadon? Ne, mi ne volas trinki lemonadon, mi volas trinki lakton. Ĉu vi volas manĝi? Ne, ĉar mi estas sata. Mi ne havas gefratojn. En la urbo estas multe da homoj. Donu al mi glason da akvo! Malbonaj infanoj ne havas geamikojn. Mi ŝatas promeni en la ĝardeno. Hieraŭ mi ne povis iri kun vi, sed hodiaŭ mi povas. Ne manĝu multe! Nun mi ne povas diri tion al vi. Kiu volas ludi kun mi? Mi petas, fermu la fenestron! Malfermu la okulojn kaj bone rigardu! Aŭskultu min! Fartu bone!

Gramatiko
-i      Esti, sidi, stari, trinki
Mi ŝatas dormi. Infanoj ŝatas ludi.
-u     Estu, sidu, staru, trinku
Da    glaso da akvo      botelo da lakto
Kiom da pomoj? Kilogramo da pano
Ge-   Gepatroj, geavoj, geamikoj, gefratoj.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Rekonsidero 7

SEPA LECIONO

-as      -is      -os
Kion li faras? - Li trinkas.
Kion faras Maria? - Ŝi mangas ĉokoladon.
Li trinkos. Li trinkas. Li trinkis.

Legu:
Nia avo estas maljuna. Li estis juna, sed nun li estas maljuna. Peter estas juna, sed ankaŭ li estos maljuna.
Unu semajno havas sep tagojn. La tagoj de la semajno estas: lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo, vendredo, sabato kaj dimanĉo.
Kiu tago estas hodiaŭ (nun)? – Hodiaŭ estas ĵaŭdo. Hieraŭ estis merkredo kaj morgaŭ estos vendredo.

Antaŭ      Post
Kie staras Peter? Ĉu li staras (apud, sub, super) la tablo? – Ne, li staras antaŭ la tablo.
Ĉu ankaŭ Maria staras antaŭ la tablo? – Ne, ŝi staras malantaŭ la tablo.

Malantaŭ = post
Maria staras malantaŭ Peter. Maria staras post Peter.
Peter staras antaŭ Maria, kaj Maria staras post Peter.

Legu:
Antaŭ kvin minutoj mi sidis, sed nun mi staras. Post unu horo mi iros al nia ĝardeno. Hodiaŭ estas ĵaŭdo, hieraŭ estis mardo kaj morgaŭ estos vendredo. Antaŭhieraŭ estis mardo kaj postmorgaŭ estos sabato. Poste estos dimanĉo. Kio estis antaŭ mardo? Antaŭ mardo estis lundo. Lundo estas la unua tago en la semajno.

Kiel? – e
La hundo kuras rapide. Kiel ĝi kuras? – Rapide.
Peter skribas. Li skribas bele. Kiel li skribas? – Bele.

Ĉar
Mi ne skribas, ĉar mi ne havas plumon.
La avino iras malrapide, ĉar ŝi estas maljuna.
Hodiaŭ mia patro ne laboras, ĉar estas dimanĉo.

- Saluton Maria! Kiel vi fartas?
- Saluton! Dankon, mi fartas bone. Ĉu ankaŭ vi fartas bone?
- Jes, ankaŭ mi fartas bone.
- Kaj kiel fartas via patrino?
- Ankaŭ ŝi fartas bone.

Konversacio
- Saluton Peter!
- Saluton Maria!
- Kie vi estis hieraŭ?
- Hieraŭ mi estis en la urbo.
- Kun kiu vi estis?
- Mi estis kun la patro.
- Ĉu ankaŭ via hundo estis kun vi?
- Jes, ĝi kuris antaŭ ni.
- Kion vi faris en la urbo?
- Ni promenis kaj parolis.
- Ĉu vi iris rapide?
- Ne, ni iris malrapide.
- Kion vi faris poste?
- Poste ni estis en restoracio. Ni tie trinkis limonadon.
- Ĉu ankaŭ via patrino estis kun vi?
- Ne, ni estis sen la patrino. Ŝi laboris en la ĝardeno.

Memoru:
La avino iras malrapide, ĉar ŝi estas maljuna.
Antaŭhieraŭ estis mardo kaj postmorgaŭ estos sabato.

Respondu:
Kie estis Peter hieraŭ? - Li estis en la urbo.
Kun kiu li estis? – Li estis kun la patro.
Kion ili faris? – Ili promenis kaj parolis.
Kie estis la patrino? – Ŝi estis en la ĝardeno.
Kio estas hodiaŭ? – Hodiaŭ estas mardo.
Kio estos morgaŭ? – Morgaŭ estos merkredo.
Kio estis antaŭhieraŭ? – Antaŭhieraŭ estis dimanĉo.
Kio estos postmorgaŭ? – Postmorgaŭ estos vendredo.
Kiel skribas Peter? – Li skribas bele.
Ĉu la avo estas juna? – Ne, li ne estas juna, sed maljuna.
Ĉu li estis juna? – Jes, li estis juna.
Ĉu vi estos maljuna? – Jes, mi estos maljuna.
Kiel kuras hundo? – Ĝi kuras rapide.
Kiel vi fartas? – Dankon, mi fartas bone.
Apud kiu vi sidas? – Mi sidas apud mia filino.
Post kiu vi sidas? – Mi ne sidas post kiu.
Kio estas sur la homa korpo? – Sur la homa korpo estas kapo.

Kompletigu:
Hieraŭ estis lundo, hodiaŭ estas mardo kaj morgaŭ estos merkredo. Kion vi faris hieraŭ? Kie vi estis antaŭ kvin minutoj? Antaŭ kvin minutoj mi sidis, sed nun mi staras. Post unu horo mi iros kun mia amiko al la urbo. Morgaŭ mi skribos leteron al mia bona amiko. 

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Rekonsidero 6

SESA LECIONO

1  unu     2  du      3  tri      4  kvar      5  kvin     
6  ses      7   sep      8  ok      9  naŭ      10  dek

Kiom?
Unu kaj unu estas du. Kiom estas unu kaj unu? - Du.
Kiom estas tri kaj kvar? - Tri kaj kvar estas sep.
Kiom estas du kaj ses? – Du kaj ses estas ok.
Kiom estas ses kaj tri? – Ses kaj tri estas naŭ.

Kun
Peter sidas apud la tablo. Maria sidas apud li. Peter sidas kun Maria.

Sen
Peter sidas apud la tablo, sed Maria ne sidas apud li. Peter sidas sen Maria.

Legu:
La patro iras kun la hundo al la ĝardeno. Nun mi ne havas amikojn, mi estas sen amikoj. Tiu ĉambro ne havas fenestrojn: ĝi estas sen fenestroj. Mia avo estas sen haroj. Li estas senhara.

Per
Mi skribas per plumo. Mi parolas per la buŝo kaj aŭskultas per la oreloj. Maria skribas per ruĝa krajono.

LA HOMA KORPO

Sur la homa korpo estas kapo, du manoj kaj du piedoj. Sur la kapo estas du oreloj, du okuloj, nazo, buŝo kaj haroj. Sur la mano estas kvin fingroj.

Legu:
Per la oreloj ni aŭskultas, per la okuloj ni rigardas kaj per la buŝo ni parolas. Kion ni faras per la manoj? Per la manoj ni laboras. Kion ni faras per la piedoj? Per la piedoj ni iras. La kapo estas sur la kolo. Sur la kapo estas haroj. Nia avo ne havas harojn. Ĉu ankaŭ via avo estas senhara?

Memoru:
Ni parolas per la buŝo kaj aŭskultas per oreloj.

Kompletigu:
Mi skribas per la mano. Mi loĝas kun mia patrino. Mi sidas apud vi. Ni aŭskultas per la oreloj. La floro estas en la vazo. La seĝo estas apud la tablo. La lampo estas super la tablo. Mi iras al la pordo. La kapo estas sur la kolo. Mi parolas per la buŝo. La kato estas sub la tablo. La avo estas sen haroj.

Respondu:
Kio estas sur la homa korpo? – Sur la homa karpo estas kapo.
Kio estas sur la kapo? – Sur la kapo estas du oreloj, du okuloj, buŝo, nazo kaj haroj.
Kion ni faras per la manoj? – Per la manoj ni laboras.
Kion ni faras per la buŝo? – Per la buŝo ni parolas.
Kion ni faras per la oreloj? – Per la oreloj ni aŭskultas.
Kio ni faras per la okuloj? – Per la okuloj ni rigardas.
Kion ni faras per la piedoj? – Per la piedoj ni iras.
Kie estas la kapo? – La kapo estas sur la kolo.
Kio estas sur la mano? – Sur la mano estas kvin fingroj.
Per kio ni skribas? – Ni skribas per plumo.
Ĉu ni laboras per la piedoj? – Ne, ni ne laboras per piedoj, sed iras.
Ĉu ankaŭ bestoj havas piedojn? – Jes, ili havas piedojn.
Ĉu ankaŭ ĉevalo havas buŝon? – Jes, ĝi havas buŝon.

Gramatiko
kun
Mi iras kun la patro.
per
Mi skribas per plumo.
sen
La ĉambro estas sen fenestro.
-as
estas      havas      sidas      staras…

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Rekonsidero 5

KVINA LECIONO
- Ĉu Peter sidas?
- Ne, Peter ne sidas.
- Ĉu li staras?
- Ne, li ne staras.

Al          De
Peter iras. Li iras sur la planko.
Peter iras al la pordo. Maria iras de la pordo.

Nun
Nun Peter sidas. Nun li staras.
Nun Peter iras de la pordo al la fenestro.
Nun Peter sidas kaj skribas.
Maria nun legas. Ŝi parolas kaj Peter aŭskultas.
Nun estas la tria horo.

Kiu?  Tiu      Kie?  Tie
Kiu estas en la ĉambro? – En la ĉambro estas tiu knabo.
Ĉu tiu viro estas via patro? – Jes, li estas mia patro.
Kiu domo estas via? – Nia domo estas tiu apud via domo.
Kie estas Maria? – Ŝi estas tie, en la ĉambro.
Kiu estas tie? – Tie estas via amiko Jozef.
Kie estas mia plumo? – Ĝi estas tie, sur la tablo.
Ĉu tiu libro estas via? – Ne, ĝi ne estas mia, ĝi estas de mia patro. Tiu libro estas bona.

Havas (legas, skribas, aŭskultas,…) -n
Maria legas. Maria legas libron.
Peter skribas. Peter skribas leteron.
Peter havas libron.
„Mi amas vin.“

Legu: 
Mi amas mian patrinon. Ĉu vi havas bonan amikon? Jes, mi havas tri bonajn amikojn. Tiu knabino ne havas amikojn. Nia avo havas belan hundon. Ĉu vi aŭskultas min? Jes, mi aŭskultas vin. Vi havas belan ĝardenon.

EN LA ĈAMBRO

Peter sidas sur la seĝo, apud la tablo. Maria iras al li. „Ĉu vi legas libron?“ - „Ne, Maria, mi skribas leteron.“ Peter skribas kaj apud li, sur la planko, estas la hundo. Maria nun iras al la fenestro. Sur la tablo staras glaso kaj vazo. En la glaso estas akvo kaj en la vazo estas floro. Tiu floro estas rozo. Sur la tablo estas ankaŭ ĉokolado kaj plumo. La plumo estas nigra, la rozo estas ruĝa kaj la ĉokolado estas bruna. Maria parolas, sed Peter ne aŭskultas ŝin. Li scribas leteron al amiko.

Kompletigu: 
Mi legas belan libron. Mia avo havas belan ĝardenon. Ĉu vi amas min? Mi ne aŭskultas vin. Li skribas leteron. Ŝi iras al la ĝardeno. Mi amas mian patrinon. Li havas tri belajn librojn. Ŝia avo havas du blankajn ĉevalojn. Kion vi legas? Mi ne havas amikinon. Ĉu vi amas tiun homon? Peter skribas leteron al la patro.

Memoru:
Kiu estas tiu homo?
Kiu domo estas via?
Mi amas mian patrinon.
Min amas mia patrino.

Scribu frazojn:
1. Malbona homo legas mian leteron.
2. Juna knabo aŭskutas belan muzikon.
3. Malgranda libro staras en malgranda ŝranko.
4. Bruna ĉevalo iras al granda ĝardeno.
5. Bona amiko havas brunan vazon.
6. Granda arbo estas apud via domo.
7. Ruĝa rozo staras en la bela vazo.
8. Blanka hundo sidas sur la planko.
9. Mia patro iras de tiu fenestro.
10. Mia avino loĝas apud mia domo.

Gramatiko: 
al: 
Mi iras al la domo.
Mi skribas al mia patro.
de: 
Mi iras de la pordo.
La libro estas de via patro.
-n: 
Mi sidas. Mi sidas sur seĝo. Mi legas. Mi legas libron.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Rekonsidero 4

KVARA LECIONO

Mia/ Via/ Lia/ Ŝia/ Nia/ Ilia
Mi kaj mia libro. Tio estas mia libro.
Vi kaj via liibro. Tio estas via libro.
Li kaj lia libro. La libro estas lia.
Ŝia libro. La libro estas ŝia.
Nia libro. Via libro. Ilia libro.

Skribu:
Nia domo estas bela. Apud nia domo estas malgranda ĝardeno. Ĉu tio estas via krajono? Ne, ĝi ne estas mia sed ŝia. Tio estas mia plumo. Lia plumo estas malbona. Ili estas en nia ĝardeno. Ilia domo estas apud via domo. Ĉu nia hundo estas en via ĝardeno?

-ino
Peter estas knabo. Maria estas knabino. Li esats knabo kaj ŝia esats knabino.
Mi kaj mia patro. Yio estas mia patro.
Mia patrino. Tio estas mia patrino.

Legu: 
Mia patro ne estas knabo, li estas viro. La patrino estas virino. Ĉu ankaŭ Peter estas virino? Ne, li estas knabo. Maria estas bella kaj bona knabino. Kia estas la patrino? Ŝi estas bona. 

-j
Unu pomo kaj unu pomo estas du pomoj.
Bela rozo. Tri belaj rozoj. Niaj libroj.

Skribu:
Kato kaj hundo estas bestoj. En nia ĝardeno estas du grandaj arboj. Apud la tablo estas tri seĝoj. Sur la tablo estas bela libro. Ĉu ĝi esats via? – Jes, ĝi estas mia.

LA FAMILIO

Tio estas mia familio: mi, Maria, la patro, la patrino, la avo kaj la avino. Mi estas knabo kaj Maria estas knabino. La patro kaj la avo esats viroj. La patrino kaj la avino estas virinoj. Mi estas juna. Ankaŭ Maria estas juna. Sed la avo kaj la avino estas maljunaj.
Mia familio laĝas en malgranda, sed bela domo. La domo estas en grand urbo. Apud nia domo estas ĝardeno. En la ĝardeno estas arboj kaj floroj. En la domo laĝas mi, Maria, la patro, la patrino, la avo kaj la avino.
En la domo esta kvar ĉambroj. En mia ĉambro estas tablo, seĝo, lito, ŝranko kaj lampo. En la ĉambro estas ankaŭ pordo kaj du fenestroj. 
Nia hundo ne loĝas en la domo. Ĝi loĝas en la ĝardeno.
Nia familio estas granda. Ĉu ankaŭ via familio estas grand?

Respondu:
Kie loĝas la familio? – La familio loĝas en malgranda, sed bela domo. 
Kio estas la domo? – La domo estas en granda urbo.
Kio estas apud la domo? – Apud la domo estas ĝardeno.
Kio estas en la ĝardeno? – En la ĝardeno estas arboj kaj floroj.
Kiu loĝas en la domo? – En la domo loĝas Peter, Maria, lia patro, lia patrino, lia avo kaj lia avino.
Kio estas enla ĉambro? – En la ĉambro estas tablo, seĝo, lito, ŝranko, lampo, pordo, kaj fenestroj.
Ĉu ankaŭ la hundo loĝas en la domo? – Ne, ĝi loĝas en la ĝardeno.

Parolu:
Tio estas mia familio: mi, mia edzo, mia filo kaj mia filino. Mi estas virino. Mia edzo estas viro. Mia filo estas viro, sed mia filino estas knabino. Mi kaj mia edzo estas maljunaj, sed mia infanoj estas junaj.
Mia familio loĝas en granda kaj bela domo. La domo estas en granda urbo. Antaŭ nia domo estas ĝardeno. En la ĝardeno estas kelkaj grandaj arboj kaj multaj legomoj.
En la domo loĝas mi, mia edzo, mia filo kaj mia filino.En la domo estas ses ĉambroj. Emn mia ĉambro estas tablo, seĝo, lito, ŝranko, lampo, du poroj kaj du fenestroj. En mia domo ne estas hundo aŭ kato.
Nia familio estas malgranda, sed gaja kaj feliĉa.

Memoru:
Ĉu tio estas via plumo? – Ne, ĝi ne estas mia.

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Rekonsidero 3

TRIA LECIONO

Kia? 
La tablo estas nigra. Kia estas la tablo? - Nigra.
Kia estas la papero? - La papero estas blanka.

Mal-
Granda domo. Malgranda domo.
Ĝi estas bela. Ĝi estas malbela. Ankaŭ Maria estas bela.
Bela domo. Malbela domo.
Ĉokolado estas bona. Bona plumo. Malbona plumo.

Ĉevalo estas granda besto. Ĉu ankaŭ kato estas granda besto? Ne, kato ne estas granda besto. Sur grand tablo estas malgranda objekto. Tio estas bona hundo.

Kie? Sur/ En/ Apud/ Sub/ Super
La tablo staras sur la planko. Sur la tablo estas glaso. En la glaso estas akvo. Apud la tablo estas seĝo. Sub la tablo estas kato. Super la tablo estas lampo.

Kie estas la glaso? - La glaso estas sur la tablo.
Kie estas la akvo? - La akvo estas en la glaso.
Kie estas la seĝo? - La seĝo estas apud la tablo.
Kie estas la kato? - La kato estas sub la tablo.
Kie estas la lampo? - Super la tablo.

Bela domo, ĉu ne?
Apud la domo estas malgranda ĝardeno. En la ĝardeno estas arbo kaj sub la arbo sidas granda hundo. La hundo estas nigra.

Kiu? Mi/ Vi/ Li/  i/  i/ Ni/ Vi/ Ili
Kiu estas mi? - Mi estas Maria.
Kiu estas mi? - Mi estas Peter.
Ni estas Maria kaj Peter. 
Ŝi estas Maria kaj li estas Peter. Ili estas Maria kaj Peter.
Tio estas hundo. Ĝi estas nigra. 
Tio estas domo. Ĝi estas granda.
Kie estas la tablo? - Ĝi estas sur la planko.
Kie estas la seĝo? - Ĝi estas sur la planko, apud la tablo.
Kie estas la kato? - Ĝi estas sub la tablo.

Konversacio:
- Kiu vi estas?
- Mi estas Peter.
- Kie vi estas? 
- Mi estas en la domo.
- Kio estas apud la domo?
- Apud la domo estas malgranda ĝardeno.
- Kio estas en la ĝardeno?
- En la ĝardeno estas granda arbo kaj sub ĝi estas bela floro.
- Kia floro?
- Malgranda, bela rozo.
Ĉu ankaŭ mi estas bela?
- Jes, Maria, ankaŭ vi estas bela.
- Ĉu ankaŭ kato estas en la ĝardeno? 
- Ne, ĝi estas en la domo, sub la tablo.
Ĉu ankaŭvi estas sub la tablo?
- Ne. Mi staras apud vi.

Frazoverku 
Kia estas la ĝardeno? - La ĝardeno estas malgranda.
Kia estas la ĉevalo? - La ĉevalo estas granda.
Kia estas la papero? - La papero estas blanka.
Kia estas la tabulo? - La tabulo estas nigra. 
Kia estas la domo? - La domo estas malbela.
Kia estas la kato? - La kato estas bela.
Kia estas la ĉokolado? - La ĉokolado estas bona.
Kia estas plumo? - La plumo estas malbona.

Respondu
Kie estas la ĝardeno? - La ĝardeno estas apud la domo.
Kia estas la tabulo? - Ĝi estas nigra.
Kie estas la lampo? - Ĝi estas super la tablo.
Kiu estas en la domo? - Peter estas en la domo.
Kie estas la seĝo? - Ĝi estas apud la tablo.
Kia estas ĉokolado? - Ĝi estas bona.
Ĉu ĉevalo estas malgranda besto? - Ne, ĝi ne estas malgranda besto, sed granda.
Kio estas sur la tablo? - Sur la tablo estas glaso.
Kie estas la akvo? - La akvo estas en la glaso.
Ĉu la lampo estas sub la tablo? Ne, ĝi ne estas sub la tablo, sed super la tablo.
Ĉu Maria estas bela? - Jes, ŝi estas bela.

Legu:
Tio estas malbona plumo. Maria sidas sur la seĝo, apud la tablo. Sur la tablo estas granda libro. Rozo estas bela floro. Peter sidas sur blanka ĉevalo. Ĉu ankaŭ vi sidas sur ĉevalo? 

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Rekonsidero 2

DUA LECIONO

Ĉu? - Jes/ Ne
Ĉu tio estas tablo? - Ne, tio ne estas tablo.
Ĉu tio estas libro? - Jes, tio estas libro.
Ĉu tio estas rozo? - Jes, tio estas rozo.

Ĉu rozo estas floro? - Jes, rozo estas floro.
Ĉu ĉevalo estas besto? - Jes, ĉevalo estas besto.
Ĉu libro estas besto? - Ne, libro ne estas besto, libro estas objekto.
Ĉu vi estas Maria? - Jes.

Sed
Ĉu ĉevalo estas frukto? - Ne, ĉevalo ne estas frukto, ĉevalo estas besto.
Ĉu tio estas tablo? - Ne, tio ne estas tablo, sed tabulo.
Ĉu tabulo estas besto? - Ne, tabulo ne estas besto, sed objekto.
Pomo estas frukto, sed ĉevalo estas besto.

Ankaŭ
Kato estas besto. Ankaŭ ĉevalo estas besto.
Tabulo estas objekto. Ankaŭ libro estas objekto.
Tio estas tablo.
Ĉu ankaŭ tio estas tablo? - Ne, tio estas seĝo.
Tio estas krajono.
Ĉu ankaŭ tio estas krajono? - Ne, tio ne estas krajono, sed plumo.

Rozo estas floro.
Ĉu ankaŭ libro estas floro? - Ne, libro ne estas floro, sed objekto.
Mi estas homo. Ankaŭ vi estas homo.

La
Kio estas tio? - Tio estas plumo.
La plumo estas objekto.
Tio estas hundo. La hundo estas besto.

Kie? - Sur
Tablo kaj libro.
La libro estas sur la tablo.
Kie estas la libro? - Sur la tablo.
Maria sidas.
Kie sidas Maria? - Maria sidas sur la seĝo.
Peter staras.
Kie estas Peter? - Sur la planko.

Li/ Ŝi
Peter staras. Li staras sur la planko.
Maria sidas. Kie ŝi sidas? - Ŝi sidas sur la seĝo.

Konversacio:
- Maria, ĉu vi sidas?
- Jes, Peter, mi sidas.
- Kie vi sidas?
- Mi sidas sur la seğo.
- Ĉu ankaŭ  mi sidas?
- Ne, vi ne sidas, vi staras.
- Maria, kie estas la libro?
- La libro estas sur la tablo.
- Ĉu ankaŭ  la krajono estas sur la tablo?
- Ne, la krajono ne estas sur la tablo, sed sur la planko.

Respondu:
 Ĉu rozo estas floro? - Jes, rozo estas floro.
 Ĉu ĉevalo estas besto? - Jes, ĉevalo estas besto.
 Ĉu ankaŭ krajono estas besto? - Ne, krajono ne estas besto, sed objekto.
 Kie sidas Maria? - Ŝi sidas sur la seĝo.
 Ĉu ankaŭ Peter sidas? - Ne, li ne sidas, sed staras.
 Kie estas la libro? - La libro estas sur la tablo.
 Kio estas sur la planko? - La krajono estas sur la planko.
 Ĉu ankaŭ vi estas Peter? - Ne, mi ne estas Peter.

Kompletigu:
Kato estas besto. Kio estas tio? Tio estas pomo. Ĉu la tablo estas floro? Ne, la tablo ne estas floro, sed objekto. La libro estas sur la tablo. Peter staras sur la planko. Maria sidas sur la seĝo. Ŝi ne staras, sed sidas. Hundo estas besto kaj ankaŭ kato estas besto. Tio ne estas pomo, sed seĝo.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Rekonsidero 1

UNUA LECIONO
Estas
Mi estas Maria.
Mi estas Peter.
Vi estas Maria. Kato estas besto.
Ĉevalo estas besto. Tablo estas objekto.
Libro estas objekto. 
Rozo estas floro.
Pomo estas frukto.

Kaj
Unu kaj unu estas du.
Maria kaj Peter.
Pomo kaj libro. Kato estas besto kaj rozo estas floro. Mi estas Maria kaj vi estas Peter. Tablo estas objekto kaj ĉevalo estas besto.

Ne
Unu kaj unu ne estas tri.
Mi ne estas Peter, mi estas Maria. 
Mi ne estas Maria, mi estas Peter.
Libro ne estas floro. Ĉevalo ne estas frukto. Du kaj du ne estas tri. Mi ne estas floro, mi estas homo. Kato ne estas homo, kato estas besto.

Kio?
Kio estas ĉevalo? - Ĉevalo estas besto.
Kio estas tablo? - Tablo estas objekto.
Kio estas librro? Libro estas objekto.
Kio estas rozo? - Rozo estas floro.
Kio estas pomo? - Pomo estas frukto.
Kio estas Peter? - Peter estas homo.

Tio
Kio estas tio? - Tio estas libro.
Kio estas tio? - Tio estas pomo.
Kio estas tio? - Tio estas tablo.
Kio estas tio? - Tio estas ĉevalo.
Kio estas tio? - Tio estas rozo.

Laŭtlegi
Pomo estas frukto. 
Kio estas ĉevalo? - Ĉevalo estas besto. 
Tio estas tablo. 
Kio estas libro? - Libro estas objekto. 
Kio estas rozo? - Rozo estas floro. 
Libro estas objekto kaj rozo estas floro. 
Peter estas homo kaj kato estas besto.

Frazoverku
Pomo estas frukto. Pomo ne estas floro.
Libro ne estas besto. Libro estas objekto.
Rozo estas floro. Rozo ne estas frukto.
Tablo ne estas besto. Tablo estas objekto.
Ĉevalo estas besto. Ĉevalo ne estas objekto.
Kato ne estas homo. Kato estas besto.
Peter estas homo kaj Maria estas homo.