Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Rekonsidero 2

DUA LECIONO

Ĉu? - Jes/ Ne
Ĉu tio estas tablo? - Ne, tio ne estas tablo.
Ĉu tio estas libro? - Jes, tio estas libro.
Ĉu tio estas rozo? - Jes, tio estas rozo.

Ĉu rozo estas floro? - Jes, rozo estas floro.
Ĉu ĉevalo estas besto? - Jes, ĉevalo estas besto.
Ĉu libro estas besto? - Ne, libro ne estas besto, libro estas objekto.
Ĉu vi estas Maria? - Jes.

Sed
Ĉu ĉevalo estas frukto? - Ne, ĉevalo ne estas frukto, ĉevalo estas besto.
Ĉu tio estas tablo? - Ne, tio ne estas tablo, sed tabulo.
Ĉu tabulo estas besto? - Ne, tabulo ne estas besto, sed objekto.
Pomo estas frukto, sed ĉevalo estas besto.

Ankaŭ
Kato estas besto. Ankaŭ ĉevalo estas besto.
Tabulo estas objekto. Ankaŭ libro estas objekto.
Tio estas tablo.
Ĉu ankaŭ tio estas tablo? - Ne, tio estas seĝo.
Tio estas krajono.
Ĉu ankaŭ tio estas krajono? - Ne, tio ne estas krajono, sed plumo.

Rozo estas floro.
Ĉu ankaŭ libro estas floro? - Ne, libro ne estas floro, sed objekto.
Mi estas homo. Ankaŭ vi estas homo.

La
Kio estas tio? - Tio estas plumo.
La plumo estas objekto.
Tio estas hundo. La hundo estas besto.

Kie? - Sur
Tablo kaj libro.
La libro estas sur la tablo.
Kie estas la libro? - Sur la tablo.
Maria sidas.
Kie sidas Maria? - Maria sidas sur la seĝo.
Peter staras.
Kie estas Peter? - Sur la planko.

Li/ Ŝi
Peter staras. Li staras sur la planko.
Maria sidas. Kie ŝi sidas? - Ŝi sidas sur la seĝo.

Konversacio:
- Maria, ĉu vi sidas?
- Jes, Peter, mi sidas.
- Kie vi sidas?
- Mi sidas sur la seğo.
- Ĉu ankaŭ  mi sidas?
- Ne, vi ne sidas, vi staras.
- Maria, kie estas la libro?
- La libro estas sur la tablo.
- Ĉu ankaŭ  la krajono estas sur la tablo?
- Ne, la krajono ne estas sur la tablo, sed sur la planko.

Respondu:
 Ĉu rozo estas floro? - Jes, rozo estas floro.
 Ĉu ĉevalo estas besto? - Jes, ĉevalo estas besto.
 Ĉu ankaŭ krajono estas besto? - Ne, krajono ne estas besto, sed objekto.
 Kie sidas Maria? - Ŝi sidas sur la seĝo.
 Ĉu ankaŭ Peter sidas? - Ne, li ne sidas, sed staras.
 Kie estas la libro? - La libro estas sur la tablo.
 Kio estas sur la planko? - La krajono estas sur la planko.
 Ĉu ankaŭ vi estas Peter? - Ne, mi ne estas Peter.

Kompletigu:
Kato estas besto. Kio estas tio? Tio estas pomo. Ĉu la tablo estas floro? Ne, la tablo ne estas floro, sed objekto. La libro estas sur la tablo. Peter staras sur la planko. Maria sidas sur la seĝo. Ŝi ne staras, sed sidas. Hundo estas besto kaj ankaŭ kato estas besto. Tio ne estas pomo, sed seĝo.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tìm mãi mới thấy một trang học tiếng này. nhưng tiếc qúa. k có tiếng Việt. hazzz! coi vẻ muốn tiếp cận với nó mà khó qúa.

Hồng Thu nói...

Mình có thể giúp, nhưng không biết là sẽ giúp ai.